برنامه راهبردی آکادمی های فدراسیون بسکتبال ایران

رنامه راهبردی آکادمی های فدراسیون بسکتبال ایران 

نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی » پاييز و زمستان 1396 شماره26
چکیده:

مقدمه و هدف

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی آکادمی های فدراسیون بسکتبال ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات راهبردی است که به روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل هیئت رئیسه و مسئولین کمیته های آموزش و استعدادیابی فدراسیون، مدیران آکادمی، معلمین تربیت بدنی، کارشناسان و صاحب نظران خبره، اساتید صاحب نظر، خبرنگاران تخصصی، مربیان، داوران و روسای هیئت ها بوده که 27 نفر از آن ها به صورت هدفمند شناسایی شدند و در تحقیق مشارکت نمودند. اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسشنامه های باز و بسته و همچنین به روش دلفی جمع آوری شد. پرسشنامه نهایی شامل 167 گویه در قالب 48 فرصت، 34 تهدید، 36 قوت و 49 ضعف و در 8 متغیر مدیریت و برنامه ریزی، آموزش، منابع انسانی، منابع مالی، استعداد یابی، علمی – پژوهشی و فن آوری اطلاعات، اماکن و زیر ساخت ها تنظیم گردید. روایی ابزار تحقیق توسط 15 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی و کارشناسان بسکتبال و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ به تایید رسید. برای وزن دهی و اولویت بندی گویه ها از روش AHP بر اساس مقایسات زوجی و برای تدوین راهبردها از تحلیل SWOT استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و ExpertChoice استفاده شد.
براساس نتایج، 7 راهبرد SO، 7 راهبرد ST، 9 راهبردWO ، 7 راهبرد WT و در مجموع 30 راهبرد برای دستیابی به چشم انداز تدوین شده آکادمی های بسکتبال ارائه شد.

Leave a Comment