اثر تمرین ویژه و عمومی آماده سازی بسکتبال بر آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان تمرین کرده بسکتبال مرد

اثر تمرین ویژه و عمومی آماده سازی بسکتبال بر آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان تمرین کرده بسکتبال مرد

هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير تمرينات دايره اي ويژه و عمومي- متداول يا كلاسيك- آماده سازي بر آمادگي جسماني و فيزيولوژيكي بازيكنان تمرين كرده بسكتبال مرد بود كه محقق به منظور رسيدن به اين هدف تعداد 12 نفر از بازيكنان بزرگسال دعوت شده به اردوي آمادگي تيم بسكتبال ذوب آهن غرب كشور (تيم اسدآباد- همدان دسته يك كشور) را انتخاب و به طور تصادفي به دوگروه شش نفره تمرين ويژه و عمومي 29/5± 08/26 سال، قد77/6± 91/185 سانتي متر، وزن00/8± 66/77 كيلوگرم تقسيم كرد. هردو گروه تمرين ويژه و عمومي آماده سازي به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 40 دقيقه به صورت متناوب خارج از فصل مسابقات به تمرين پرداختند. گفتني است كه هردو گروه تمرينات بسكتبال را نيز در كنار اين تمرينات، يعني تمرينات وي‍ژه و عمومي آماده سازي انجام دادند. تاثير اجراي تمرينات آمادگي ويژه و عمومي بر متغيرهاي وابسته تحقيق، يعني حداكثر توان بي هوازي، حداقل توان بي هوازي، ميانگين توان بي هوازي و شاخص خستگي (توسط آزمون RAST)، توان انفجاري پاها (توسط آزمون پرش عمودي سارجنت)، حداكثر سرعت دويدن (توسط آزمون يويو)، درصد خستگي و زمان كلي تكرار دوهاي سرعتي (توسط آزمونRHIET )، سرعت دويدن (توسط آزمون 20 متر سرعت) و توان هوازي (توسط آزمون چندمرحله اي 20 متر رفت وبرگشت ) طي مراحل پيش آزمون و پس آزمون، اندازه گيري شد. نتايج آزمون هاي آماري درصد ضريب تاثير كوهن و تي مستقل در سطح 05/0≥ P نشان داد كه در مورد متغيرهاي توان هوازي، شاخص و درصد خستگي به نفع گروه تمريني وي‍ژه، حداكثر و ميانگين توان بي هوازي، توان انفجاري پاها و سرعت دويدن به نفع گروه تمريني عمومي، اختلاف ميانگين هاي بين دو گروه تمرين ويژه و عمومي آماده-سازي معني دار بود، ولي در باب حداكثر سرعت دويدن، حداقل توان بي هوازي و زمان كلي تكرار دوهاي سرعتي اختلاف ميانگين هاي دو گروه قابل ملاحظه نبود. به طور كلي، از يافته هاي تحقيق برمي آيد كه بهتر است مربيان رشته ورزشي بسكتبال جهت بهبود برخي شاخص هاي فيزيكي و فيزيولوژيكي و آماده سازي بازيكنان اين رشته ورزشي از جمله توان هوازي، شاخص و درصد خستگي از تمرينات ويژه بسكتبال (تمرين دايره-اي ويژه) و براي بهبود حداكثر و ميانگين توان بي هوازي، توان انفجاري پاها و سرعت دويدن از تمرينات عمومي در كنار هم استفاده كنند.

Leave a Comment